August 2006

Zolli0848
1Javaneraffe
Zolli0849
2Javaneraffe
Zolli0850
3Javaneraffe
Zolli0851
4Javaneraffe
Zolli0852
5Javaneraffe
Zolli0853
6Gorilla
Zolli0854
7Gorilla
Zolli0855
8Gorilla
Zolli0856
9Gorilla
Zolli0857
10Gorilla
Zolli0858
11Gorilla
Zolli0859
12Gorilla
Zolli0860
13Gorilla
Zolli0861
14Gorilla
Zolli0862
15Rotwangenschildkröte
Zolli0863
16Kängurus
Zolli0864
17Kängurus
Zolli0865
18Kängurus
Zolli0866
19Grüner Baumpython
Zolli0867
20Kinderzolli, Shetland-Pony